<

İnternet Hukuku

İnternet artık yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnternetin yaşantımızda yoğun olarak kullanımı ister istemez bir takım hukuki sorunların da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İnternete ilişkin düzenlemeler değişik mevzuat tarafından ele alınmıştır. Bu düzenlemelerin başında 5651 sayılı İn¬ter¬net Or¬tamın¬da Ya¬pı¬lan Yayın¬la¬rın Dü¬zen¬len¬me-si ve Bu Ya¬yın¬lar Yo¬luy¬la İş¬le¬nen Suçlar¬la Mü¬ca¬de¬le Edil¬me¬si Hakkında Kanun gelmektedir. Ayrıca 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname vb. Kanunlar ile bunlara ilişkin ikincil mevzuatı sayabiliriz.
 
İnternet ortamında haklarımızın korunması ve internete ilişkin düzenlemeler yapılırken uluslararası kriterlerin ve Anayasal hükümlerin göz önünde bulundurulmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. İnternetin günlük hayatımızda kullanımı çok hızlı yaygınlaştığı için bu alan ayrı uzmanlık konusu haline gelmiştir. Beydoğan Hukuk ve Danışmanlık internet hukuku konusunda uzmanlık hizmeti vermektedir.